Hybridarbete kan bli framtidens arbetsliv

Det är tydligt hur COVID-19-pandemin gett extra fart åt något som länge varit på gång: den hybrida arbetsplatsen. Även om vi ibland tenderar att överskatta förändring i det korta perspektivet så är det ofta lika sant att vi underskattar en förändring i det långa perspektivet. Därför vill vi utveckla hur vi ser på hybridarbete och vilka långsiktiga förändringar det kan tänkas ge.

För många som nu är mindre beroende av sina kontorsplatser blir synen på arbetsplatsen också mindre svart/vit. Vi kommer inte ständigt jobba från kontoret, men kanske inte heller ständigt från distans. Vi hittar helt enkelt hybridlösningar där vi exempelvis jobbar från kontoret, hemmet och kanske en annan plats. Detta hybrida angreppsätt kommer givetvis få effekter.

Gårdagens arbete är inte morgondagens arbete

Det är uppenbart att vi nu står mitt i en stor förändring. Vi ser hur många så kallade kunskapsmedarbetare i USA, hela 83 procent, räknar med att i alla fall delvis arbeta på distans. I Singapore är siffran 90 procent. Vi ser också hur arbetsgivarna är inne på samma spår, där 55 procent av amerikanska arbetsgivare förutspår att de flesta av deras medarbetare kommer arbeta på distans efter pandemin.

Många företag, stora som små, har också börjat inkludera detta nya arbetssätt i sin policy. Företag som Intel har sagt att medarbetare får möjlighet arbeta på distans till mitten av nästa år – minst, medan exempelvis Twitter har uttalat sig om att medarbetare gärna får arbeta på distans för all framtid. Vi på Dell Technologies förutspår att ungefär hälften av arbetsstyrkan kommer arbeta på distans permanent.

Hybridframtiden håller fortfarande på att utvecklas och det finns en stor chans för att det bidrar till något väldigt positiv. En viktig aspekt är att se till att vi skapar inkluderande lösningar, utifrån hur medarbetare och team önskar arbeta.

De nya normerna för hybridarbete

Precis som vid tidigare övergångar så börjar vi ofta med att försöka överföra gamla vanor, för att därefter se hur nya beteenden och sätt att göra saker uppstår.

När många av oss började arbeta mer på distans som en följd av COVID-19 var det tydligt att vi i början ofta försökte återskapa gamla vanor virtuellt, exempelvis genom att använda videokonferens för de möten som vi alltid haft tidigare. Men över tid så utvecklas dessa beteenden och nya former uppstår utifrån de nya förutsättningarna som gäller på distans. För många kanske det innebär digitala interaktioner i första hand, med fysiska möten som möjlighet för vissa omständigheter.

De nya hybridarbetsnormerna kommer troligtvis skapa en mer nyanserad syn på videokonferenser, eller på kommunikationslösningar där användarna tar del av innehållet när det passar.

Historiskt sett har arbete definierats av platsen där det sker. Kontoret har varit arbetsplatsen, där vi arbetar. Men nu håller den kopplingen på att förändras. Det blir mindre viktigt att vara på kontoret och mer viktigt vad man åstadkommer, oavsett plats.

Vi ser också hur många företag börjar ifrågasätta varför de har den kontorsyta som de har. I exempelvis New York, där hyrorna i genomsnitt kostar 17 000 dollar per medarbetare, är det många företag som nu ser över sina kontorslösningar.

Om kontoret inte längre har den primära funktionen att fungera som arbetsplats, vad ska då ytan användas till? Vi ser hur det kan ta sig an en mer mångsidig roll och bli en plats för olika typer av samarbeten, från viktigt socialiserande till kreativa sessioner.

De produktivitetstapp som många varit oroade för vid hemarbete har motbevisats, vilket förhoppningsvis frigör spärrar för både arbetsgivare och medarbetare att ta sig an en hybridframtid. Arbetsgivare kan titta på mer flexibla upplägg som sänker kostnaderna för kontor och även nå potentiella medarbetare som tidigare inte varit inom fysiskt räckhåll.

Medarbetare kan å sin sida dra nytta av friheten att arbeta på valfri plats och även söka nya jobbmöjligheter i en tid när geografin spelar mindre roll. Vi tror också att vad som är förmåner kommer omdefinieras, där gott kaffe och yoga på kontoret kanske ersätts av ambitionen att vara den mest hybridcentrerade arbetsgivaren.

Det är tydligt att gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut allt mer. Istället blir det högre förväntningar på flexibilitet och självständighet på alla plan.

Vi ser också hur arbetsdagarna förändras, bland annat är de numera 15 procent längre. Återkommande möten har ökat med 25 procent, liksom de störande avbrotten, som också ökat med 25 procent. Microsoft har uppmärksammat hur en ny arbetsperiod uppstått, där antalet direktmeddelanden mellan kl. 18 och 24 ökat med 52 procent. Att överge den traditionella 9-17-strukturen kan ge stora fördelar, men det är också viktigt att balansera flexibiliteten med de utmaningar som en sådan kultur för med sig.

För företagen innebär den snabba omförflyttningen också att funktioner inom företaget måste tänka om. Numera vill IT-avdelningen veta vilken internetleverantör medarbetarna använder hemma, HR undrar hur du sitter när du jobbar i ditt gästrum och chefer vill både veta vad du gör och hur allt är.

Som vi beskriver är det stora förändringar som nu sker i arbetslivet, och vi på Dell Technologies vill bjuda in er att utforska detta mer.

Läs också gärna vår bloggpost om de ringar på vattnet som hybridarbetet ger: https://www.delltechnologies.com/sv-se/blog/saa-skapar-hybridarbete-ringar-paa-vattnet/

About the Author: Dell Technologies