Dell Technologies Toplumsal Değişim için Yeni 2030 Hedeflerini Açıkladı

Dell Technologies, toplumsal açıdan dünya çapında olumlu etkisini artıracak güçlü hedeflerle yeni bir sorumluluk ve inovasyon çağı başlattı. Bu iddialı hedefler, şirketin 2030 Progress Made Real programının temel taşıdır ve teknoloji ve verilerin insan ruhu ile bir araya geldiğinde her zaman dünyada olumlu etkilere yol açacağı inancı üzerine kuruludur.

Dell Technologies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Michael Dell, “Verinin gücünün ortaya çıkarılması ile insanlık, gelecek on yıl içinde diğer hiçbir gücün sağlayamayacağı kadar büyük bir gelişme kaydedecek. Bu gücü tüm dünyadaki toplulukların kolayca erişebileceği hale getirerek hep birlikte ilerlememizi sağlama konusunda kararlıyız.” şeklinde konuştu.

Teknoloji, ölçek ve uzmanlığın ortak etkisi

Gelecek on yıl içinde Dell Technologies küresel ölçeğini, geniş teknoloji portföyünü ve uzmanlığını kullanarak toplum ve gezegen üzerinde anlamlı ve somut etkiler elde etmeye çalışacaktır. 2030’a kadar şirket şunları gerçekleştirecektir:

Sürdürülebilirlik hedefleri

 • Müşterilerin aldığı her ürün için denk bir ürünü geri dönüştürme
 • Ürünlerin yarısından fazlasını geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerle üreterek döngüsel ekonomiye liderlik etme
 • Tüm ambalajlarda %100 geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzeme kullanma
 • Çalışanlara tedarik zincirlerinde geleceğe yönelik yetenekler kazandırma
 • Ürünlerimizin müşteriler tarafından kullanımı konusunda, tesisler, tedarik zinciri ve işlemler genelinde emisyon hedefleri belirleyerek kapsamlı ve bilimsel bir iklim programı yürütme ve 2030’a kadar sera gazı emisyonunda birim başına %60’lık düşüş hedefine ulaşmak için tedarikçilerle iş birliği yapma

Toplumsal Kapsayıcılığı artırma

 • Kadın istihdamını artırıp, kadınların profesyonel gelişimlerine eğitimlerle destek olarak, şirketin genel iş gücünün %50’sini ve küresel yönetici pozisyonlarının %40’ını kadınlardan oluşturma
 • Siyahi/Afrikalı ve Hispanik istihdamını artırıp profesyonel gelişimlerine destek olarak şirketin ABD iş gücünün %25’ini ve ABD yönetici pozisyonlarının %15’ini bu kişilerden oluşturma
 • Tüm ekip üyelerinin %95’ine farkında olmadığınız önyargılar, taciz, mikro saldırganlıklar ve ayrıcalıklar konusunda yıllık eğitimler verme

İnsan hayatını dönüştürme

 • 1 milyar insanın sağlık, eğitim ve ekonomi fırsatlarını artırma
 • Kâr amacı gütmeyen 1.000 kuruluşu dijital olarak dönüştürme
 • Ekip üyelerinin %75’inin toplumsal sorumluluk ve gönüllülük projelerine katılmasını sağlama

PROGRESS MADE REAL

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

TOPLUMSAL KAPSAYICILIĞI ARTIRMA

İNSAN HAYATINI DÖNÜŞTÜRME

ETİK İLKELERE UYMA VE GİZLİLİĞİ KORUMA

Etik ve gizlilik, Dell Technologies’in kurumsal ve sosyal etki stratejilerinin temelidir ve 2030 hedeflerini gerçekleştirmek için esastır. Şirket, müşterilerin kişisel verilerine erişmelerini, bunları silmelerini veya paylaşmalarını kolaylaştıran veri kontrol işlemlerini tamamen otomatikleştirerek gizlilik ve şeffaflık konusunda önayak olmaktadır. Ekip üyelerinin ve iş ortaklarının etik ve dürüstlük konusundaki istekliliğini arttırmak için şirket, dijital araçları ve verileri kullanarak uyumluluk sorunlarını anlamayı, ölçmeyi ve izlemeyi daha kolay hale getirecektir.

2030 hedeflerinin tam listesi için delltechnologies.com/2030goals sayfasına bakın. Bu hedefler zorlu ancak uygulanabilir olup iş dünyasıyla iç içedir ve Dell Technologies’in stratejisini geliştirip, insanlığın ilerlemesini artırma amacını destekleyici niteliktedir.

Hep birlikte ilerlemeyi hızlandırma

 Dell Technologies’in sosyal etki stratejisinin kalbinde müşteriler yatmaktadır. Şirketin aldığı her kararı yönlendiren ve 2030 hedefleri arasındaki öncelikleri belirleyenler müşterilerdir. Müşteri önerilerini aramanın yanı sıra şirket, üçüncü tarafları da dikkate alarak BM’nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve Business Roundtable’ın Purpose of a Corporation (Bir Şirketin Amacı) bildirimini göz önünde bulundurdu.

Dell Technologies CCO’su Karen Quintos, “İnsanların hayatını ve toplumu dönüştürmek için Dell Technologies’in tam gücünü kullanmak gibi ciddi bir sorumluluğumuz var. Teknoloji portföyümüzü, küresel ölçeğimizi, ekip üyelerimizin yeteneğini ve müşteri iş ortaklıklarımızı birleştirerek büyük çapta olumlu etkiler yaratabiliriz. Kapsamlı ve iş dünyasıyla derinden alakalı bir 2030 gündemimiz var. Zorlu hedefler bizi, yavaşça gerçekleşen değişikliklerin ötesine geçmeye itiyor. Bazı konularda hâlâ bu hedefleri nasıl gerçekleştireceğimizi bulmaya çalışıyoruz ancak biliyoruz ki büyük değişiklikler ve inovasyonlar, büyük bir kararlılıkla başlar.” şeklinde konuştu.

Progress Made Real programının etkilerini en üst düzeye çıkarmak için tüm paydaşların harekete geçmesi; müşteri, iş ortağı ve ekip üyelerinin yetenek ve tutkularının 2030 hedeflerini tamamen destekleyecek şekilde uygulanması ve her gün etik ve dürüstlük doğrultusunda hareket edilmesi gerekir.

Hedefleri savunma, ilgili eğitimi verme ve gerçekleştirme

 Gelecek on yıl içinde, insanlığın karşılaştığı en muazzam zorluklardan birini aşmak için verinin kullanılmasına yardımcı olmak amacıyla Dell Technologies, 2030 Progress Made Real Genel İlkeleri yol haritasını geliştirmiştir. Dell Technologies bu amaçla sürdürülebilirlik, çeşitliliği artırma, insan hayatını dönüştürme ve etik ile gizliliği savunmaya yönelik genel ilkeleri etkin bir şekilde destekleyecektir.

About the Author: Dell Technologies