Vi måste bli bättre på att förklara teknik och innovation

Snabb teknikutveckling och digitalisering påverkar hela samhället och har blivit något som genomsyrar mycket av diskussionen i de flesta branscher. Vi inom IT-branschen pratar ofta om ämnet med en utgångspunkt i att de som digitaliserar och vågar implementera ny teknik kommer att nå framgång. Det är guld och gröna skogar, och det är inte konstigt att det är så – vi har en djupt rotad tradition av att springa på det nya och hetaste hela tiden.

Men den pågående digitala transformationen handlar om en större samhällsförändring, om något mer än att implementera en ny lösning eller våga satsa på den allra senaste plattformen. Och som alltid när det är större förändringar så krävs det mer än en positiv ansats och en entusiastisk insats för att få med alla på tåget. Att det råder delade meningar om hur teknikutvecklingen kommer att påverka samhället är både naturligt och nyttigt, men det ställer större krav på oss som bransch och i egenskap av teknikexperter.

Vi behöver helt enkelt ta ett större ansvar, genom att stanna upp och ta ett steg tillbaka och helt enkelt förklara de fördelar som teknikutvecklingen innebär och den potential den för med sig.

Vi på Dell EMC jobbar självklart mycket med de här frågorna och funderar mycket på hur vi säkerställer att vi får med oss hela samhället på resan. Detta arbete har vi samlat under parollen ”Realizing 2030”. Tillsammans med Vanson Bourne genomförde vi i mitten av förra året en undersökning bland 3 800 företagsledare på mellanstora och stora företag, för att få deras syn på teknikutvecklingen och digitaliseringen. Rapporten ger oss ytterligare ett kvitto på att det här inte är något enkelt och oproblematiskt, utan snarare något som skapar polarisering bland företagsledare.

Rapporten visar att det finns en splittrad syn på vad teknikutvecklingen kommer innebära för företag och arbetskraft i framtiden. Fler än hälften (57 %) uppger att deras företag har svårt att förändra sin verksamhet i takt med teknikutvecklingen. Och så många som fyra av tio (42 %) är osäkra på om deras företag verkligen kommer vara konkurrenskraftigt om tio år.Men även när undersökningen ber respondenterna att blicka bortom det egna företaget och fundera på hur teknikutvecklingen kommer att påverka samhället märks polariseringen tydligt; Hälften svarar att automatiserade system och maskiner kommer att frigöra tid i det dagliga arbetet, den andra hälften är av motsatt uppfattning. Samtidigt är det endast fyra av tio som tror att vi kommer att bli mer tillfreds med våra yrkesliv när maskiner kan avlasta oss med vissa arbetsuppgifter.

Samma mönster går igenom när det kommer till frågor om vilka säkerhetsmekanismer som behöver implementeras innan vi lämnar över allt större ansvar till maskinerna. Nästan hälften (45 %) anser att datorer behöver kunna skilja på ”goda” och ”dåliga” instruktioner. Hälften av företagsledarna är även av uppfattningen att vi behöver tydliga protokoll för hur vi hanterar en situation där våra automatiserade system inte fungerar eller på andra sätt brister.

I rapporten är företagsledarna däremot rörande överens om att det finns ett behov för såväl enskilda verksamheter som för samhället i stort att transformeras i takt med utvecklingen, och att majoriteten av företagen inom fem år kommer att ha åtminstone påbörjat sin egen transformation. Fler än fyra av fem (82 %) företagsledare förväntar sig att människor och maskiner/robotar kommer jobba nära tillsammans i det dagliga arbetet redan år 2023.

Det finns en medvetenhet kring behovet av digital transformation och en förståelse för varför vi behöver följa med i teknikutvecklingen – att det finns potentiella vinster att hämta, och stora risker med att blunda och sticka huvudet i sanden. Men samtidigt är det fortfarande så att många beslutsfattare är sprungna ur en generation där teknik var ett komplement, en katalysator snarare än en nödvändighet för verksamheten.

Idag är teknikens plats i så gott som alla verksamheter i så gott som alla branscher en självklarhet, och det är viktigt att få hela organisationen att dra åt samma håll för att lyckas få till en förändring. I det arbetet har vi och våra branschkollegor en stor och viktig roll att spela, men då behöver vi bli bättre på att förklara värdet av teknikinnovationer. Annars riskerar vi att hamna i ett typiskt moment 22, där företag halkar efter i digitaliseringen och därmed blir omkörda av snabbfotade konkurrenter och hamnar i ett tufft läge. Med kniven mot strupen är det svårt att sätta igång ett förändringsarbete, och då blir det oerhört svårt att ta sig ur den tuffa situationen.

Men även om vi pratat om digital transformation i många år, så befinner vi oss fortfarande i ett tidigt skede av utvecklingen – kniven är inte mot strupen och om det är så det känns så handlar det mer om att hitta rätt väg framåt och identifiera var de stora affärsmöjligheterna finns.

Det är en diskussion vi haft med mängder av företag, stora som små, i de flesta branscher de senaste åren. Och vi delar gärna med oss av den erfarenhet och den expertis vi samlat på oss. Till exempel genom en IT Transformation Workshop där vi tillsammans med kunden strukturerat identifierar nyckelområden i verksamheten som behöver förändras och lägger upp en plan för genomförande.

Och om du vill läsa hela rapporten så finns den här: Realizing 2030: A Divided Vision of the Future

//Thomas Weimer, Säljchef datacenter på Dell EMC Sverige.

About the Author: Dell Technologies