Digitalisering av skolan ett steg i rätt riktning

År 2017 slog regeringen fast att den svenska skolan ska vara världsledande i användningen av digitala verktyg. I måndags skickade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, in en handlingsplan till Regeringen. Den är framtagen för att underlätta digitaliseringen av den svenska skolan och visar samtidigt hur bråttom det är att genomföra de förändringar som krävs.

En av punkterna i handlingsplanen är de nationella proven som ska digitaliseras senast år 2022, något som kräver såväl rätt kompetens som noggrann förberedelse och eftertänksamt genomförande. Med anledning av detta föreslår SKL ett fortsatt samarbete med regeringen för att nå målen.

Handlingsplanen från SKL består av 18 avgränsade punkter – bland annat att regeringen ska tillhandahålla säker och effektiv åtkomst till digitala resurser, stimulera forskningsverksamheten mellan akademi och skolväsende samt finansiering för fortsatt satsning på digitalisering.

Den svenska skolan är, i förhållande till andra länder, väl utrustad med tekniska hjälpmedel så som datorer, projektorer och har i regel mycket god hastighet på sina nätverksuppkopplingar. För att kunna bibehålla en framskjuten position måste vi bli bättre på att integrera tekniken – att göra det på rätt sätt, samt på rätt ställen. Det finns mycket att vinna på en digitalisering av skolan, inte minst i och med att det underlättar att säkerställa att alla elever får samma förutsättningar vad gäller exempelvis arbetsmaterial, men också att det blir enklare för lärare att ta fram standardiserade prov.

”Tidigare har vi haft en kraftig varians som många gånger lett till segregering i skolorna. De digitala verktygen är ett väldigt bra sätt att säkerställa att elever får precis samma förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att eleverna i ett tidigt skede introduceras till de digitala plattformarna och lär sig jobba med dem på daglig basis”, säger Jesper Lundin, Region Sales Manager på Dell Technologies.

Samma förutsättningar för alla elever är också något som kan komma att gynna de som har problem att hinna med sina klasskamrater. För att minska klyftan bland dagens elever krävs det förutom samma förutsättningar även lärare med tillräcklig kompetens för att kunna navigera de digitala verktygen. En sådan satsning kan se den svenska skolan göra stora framsteg.

En digitaliserad skolmiljö underlättar för både lärare och elever, men kan även leda till ett minskat svenskt klimatavtryck. Sverige ligger i den hållbara utvecklingens framkant och genom att minska användandet av klimatskadliga produkter skulle Sverige ta ytterligare steg i rätt riktning.

”Det krävs också att man tittar på hur man köper in den här typen av produkter och verktyg. Där måste man säkerställa att även leverantörskedjorna uppfyller de miljöambitioner skolorna själva har vad gäller socialt ansvar i produktionerna och vad de är för material i dem. Man ska inte gå från att skövla skogar till att använda farliga kemikalier”, säger Jesper Lundin.

Dell EMC ser med tillförsikt fram emot att vara med på resan mot en digitaliserad, svensk skola. Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg, inte bara för effektiviseringen av skolan men också för att kvalitetssäkra resultat och säkerställa måluppfyllnad. SKL har lyft 18 viktiga punkter och vill den svenska skolan att andra länder ska fortsätta snegla avundsjukt är det dags att digitalisera både fort och fullt ut.

About the Author: Dell Technologies