• Användningsvillkor för logotyper och varumärken för Dell Technologies-partner

   Logotyper för Dell Technologies-partnerprogrammet kan hämtas från partnerportalen och Program Tracker.

  • Regler och villkor

   Partner med gott anseende i Dell Technologies-partnerprogrammet (var och en betecknad som ”Licensinnehavare”) skall beviljas en begränsad, icke-överförbar, icke-överlåtlig, icke-underlicensierbar, icke-exklusiv och upphävbar licens att använda en av följande logotyper om tillämpligt baserat på partnerns prestandanivå eller status (enligt beskrivning nedan) och i enlighet med dessa användningsvillkor för partners bruk av Dell Technologies logotyp och varumärke (”användningsvillkoren”): ”Dell Technologies Authorized-partner”, ”Dell Technologies Gold-partner”, ”Dell Technologies Platinum-partner”, ”Dell Technologies Titanium-partner”, ”Dell Technologies Titanium Black-partner”, ”Dell Technologies Authorized Distributor” eller ”Dell Technologies Authorized Systems Integrator” (om tillämpligt, benämns ”Logotypen”).

    

   Auktoriserade partner:

   I enlighet med de regler och villkor som anges häri kan en licensinnehavare som är Authorized-partner använda logotypen ”Dell Technologies Authorized-partner” på sitt kontorsmateriel (inklusive e-postsignaturer) och på sin webbplats. Partnern får även använda en sådan logotyp i samband med annonsering och marknadsföring av Dell-produkter och -tjänster. Om Dell Technologies-partnerprogrammet dessutom och i enlighet med de regler och villkor som anges nedan tillhandahåller annonserings- och marknadsföringsmaterial till licenstagaren inom Dell Technologies-partnerprogrammet, och sådant material innehåller ”Dell”, ”Dell EMC”, ”Dell Technologies” eller någon annan Dell Technologies-logotyp, får en licenstagare som är Authorized-partner använda logotypen i samband med sådant material för att annonsera och marknadsföra Dell-produkter och -tjänster.

    

   Gold-partner:

   I enlighet med de regler och villkor som anges häri kan en licenstagare som är Gold-partner använda logotypen ”Dell Technologies Gold-partner” på sitt kontorsmateriel (inklusive e-postsignaturer) och på sin webbplats. Partnern får även använda en sådan logotyp i samband med annonsering och marknadsföring av Dell-produkter och -tjänster. Om Dell Technologies-partnerprogrammet dessutom och i enlighet med de regler och villkor som anges nedan tillhandahåller annonserings- och marknadsföringsmaterial till licenstagaren inom Dell Technologies-partnerprogrammet, och sådant material innehåller ”Dell”, ”Dell EMC”, ”Dell Technologies” eller någon annan Dell Technologies-logotyp, får en licenstagare som är Gold-partner använda logotypen i samband med sådant material för att annonsera och marknadsföra Dell Technologies-produkter och -tjänster.

    

   Platinum-partner:

   I enlighet med de regler och villkor som anges häri kan en licensinnehavare som är Platinum-partner använda logotypen ”Dell Technologies Platinum-partner” på sitt kontorsmateriel (inklusive e-postsignaturer) och på sin webbplats. Partnern får även använda en sådan logotyp i samband med annonsering och marknadsföring av Dell-produkter och -tjänster. Om Dell Technologies-partnerprogrammet dessutom och i enlighet med de regler och villkor som anges nedan tillhandahåller annonserings- och marknadsföringsmaterial till licenstagaren inom Dell Technologies-partnerprogrammet, och sådant material innehåller ”Dell”, ”Dell EMC”, ”Dell Technologies” eller någon annan Dell Technologies-logotyp, får en licenstagare som är Platinum-partner använda logotypen i samband med sådant material för att annonsera och marknadsföra Dell Technologies-produkter och -tjänster.

    

   Titanium-partner:

   I enlighet med de regler och villkor som anges häri kan en licensinnehavare som är Titanium-partner använda logotypen ”Dell Technologies Titanium-partner” på sitt kontorsmateriel (inklusive e-postsignaturer) och på sin webbplats. Partnern får även använda en sådan logotyp i samband med annonsering och marknadsföring av Dell-produkter och -tjänster. Om Dell Technologies-partnerprogrammet dessutom och i enlighet med de regler och villkor som anges nedan tillhandahåller annonserings- och marknadsföringsmaterial till licenstagaren inom Dell Technologies-partnerprogrammet, och sådant material innehåller ”Dell”, ”Dell EMC”, ”Dell Technologies” eller någon annan Dell Technologies-logotyp, får en licenstagare som är Titanium-partner använda logotypen i samband med sådant material för att annonsera och marknadsföra Dell Technologies-produkter och -tjänster.

    

   Titanium Black-partner:

   I enlighet med de regler och villkor som anges häri kan en licensinnehavare som är Titanium Black-partner använda logotypen ”Dell Technologies Titanium Black-partner” på sitt kontorsmateriel (inklusive e-postsignaturer) och på sin webbplats. Partnern får även använda en sådan logotyp i samband med annonsering och marknadsföring av Dell-produkter och -tjänster. Om Dell Technologies-partnerprogrammet dessutom och i enlighet med de regler och villkor som anges nedan tillhandahåller annonserings- och marknadsföringsmaterial till licenstagaren inom Dell Technologies-partnerprogrammet, och sådant material innehåller ”Dell”, ”Dell EMC”, ”Dell Technologies” eller någon annan Dell Technologies-logotyp, får en licenstagare som är Titanium Black-partner använda logotypen i samband med sådant material för att annonsera och marknadsföra Dell Technologies-produkter och -tjänster.

    

   Auktoriserade distributörer:

   I enlighet med de regler och villkor som anges häri kan en licenstagare som är distributör använda logotypen ”Dell Technologies Authorized Distributor” på sitt kontorsmateriel (inklusive e-postsignaturer) och på sin webbplats. Partnern får även använda en sådan logotyp i samband med annonsering och marknadsföring av Dell-produkter och -tjänster. Om Dell Technologies-partnerprogrammet dessutom och i enlighet med de regler och villkor som anges nedan tillhandahåller annonserings- och marknadsföringsmaterial till licenstagaren inom Dell Technologies-partnerprogrammet, och sådant material innehåller ”Dell”, ”Dell EMC”, ”Dell Technologies” eller någon annan Dell Technologies-logotyp, får en licenstagare som är distributör använda logotypen i samband med sådant material för att annonsera och marknadsföra Dell Technologies-produkter och -tjänster.

    

   Authorized Systems Integrators:

   I enlighet med de regler och villkor som anges häri kan en licenstagare som är auktoriserad systemintegratör använda logotypen ”Dell Technologies Systems Integrator” på sitt kontorsmateriel (inklusive e-postsignaturer) och på sin webbplats. Partnern får även använda en sådan logotyp i samband med annonsering och marknadsföring av Dell-produkter och -tjänster. Om Dell Technologies-partnerprogrammet dessutom och i enlighet med de regler och villkor som anges nedan tillhandahåller annonserings- och marknadsföringsmaterial till licenstagaren inom Dell Technologies-partnerprogrammet, och sådant material innehåller ”Dell”, ”Dell EMC”, ”Dell Technologies” eller någon annan Dell Technologies-logotyp, får en licenstagare som är systemintegratör använda logotypen i samband med sådant material för att annonsera och marknadsföra Dell Technologies-produkter och -tjänster.

    

   Hämtning och användning av logotypen är beroende av följande:

   1. Licenstagaren får inte använda logotypen eller någon annan logotyp för Dell Technologies-partnerprogrammet som erhållits från någon annan källa än Dell Technologies-partnerprogrammet. Licenstagaren får inte heller ändra eller modifiera logotypen på något sätt. Licenstagaren får endast använda logotypen i enlighet med standarderna och kraven i Dell Technologies Partner Brand Guide. Teamet bakom Dell Technologies-partnerprogrammet förbehåller sig rätten att då och då ändra dessa standarder och krav.
   2. Licenstagaren får inte använda logotypen i samband med någon aktivitet (a) som är olaglig, smädlig, ärekränkande eller obscen, (b) som nedvärderar Dell-produkter eller -tjänster (som avgörs enbart av Dell Inc.), (c) som Dell, efter eget gottfinnande, anser sannolikt kommer att skada logotypen eller något annat varumärke som ägs av Dell eller (d) som på något sätt inkräktar på immateriell egendom eller andra rättigheter för någon person eller enhet.
   3. Licenstagaren får inte använda logotypen så att den på något sätt kan tänkas ge intryck av att licenstagaren är juridisk partner, filial eller franchisetagare till Dell Inc. eller något ”Dell-dotterbolag” (vilket innebär direkt eller indirekt dotterbolag till Dell Inc.) eller har någon annan typ av förhållande till Dell Inc. eller något Dell-dotterbolag. Licenstagaren ska klart och tydligt identifiera sig själv i sina erbjudanden och annonser, sin marknadsföring och sitt marknadsföringsmaterial samt på brevpapper (inklusive e-postsignaturer) och på sin webbplats.
   4. Licenstagaren samtycker till att endast använda logotypen i samband med sin verksamhet och enbart för att annonsera och marknadsföra Dell-produkter och -tjänster. Licenstagaren får inte använda eller visa logotypen på sina fakturor, räkningar eller fraktsedlar.
   5. Licenstagaren är medveten om att Dell Inc. äger alla rättigheter i och till logotypen, och samtycker till att den inte kommer att ifrågasätta rättigheter som ägs av Dell Inc., vare sig under eller efter licensperioden. Om licenstagaren vid något tillfälle förvärvar rättigheter i eller varumärkesregistreringar eller -ansökningar för logotypen eller något av Dell Inc.-varumärkena eller -domännamnen enligt lag eller på annat sätt, ska licenstagaren omedelbart och utan kostnad för Dell Inc. överlåta sådana rättigheter, registreringar eller ansökningar till Dell Inc. tillsammans med all tillhörande goodwill. Licenstagaren ska gottgöra och frikänna Dell Inc. och Dell-dotterbolaget från allt ansvar med avseende på alla anspråk, åtgärder eller krav som rör dess affärsverksamhet eller användningen av logotypen i samband med sådan verksamhet eller på annat sätt.
   6. Dell Inc. och Dell-dotterbolaget kan omedelbart upphäva eller avsluta licenstagarens rätt att använda logotypen vid brott mot dessa regler och villkor eller regler och villkor som reglerar licenstagarens deltagande i Dell Technologies-partnerprogrammet eller tillhandahållandet av Dell-produkter eller -tjänster, eller av någon annan anledning som Dell Inc. eller Dell-dotterbolaget anser lämplig. Vid sådant upphävande eller avslutande ska licenstagaren omedelbart upphöra med användningen av logotypen eller liknande märke, namn eller logotyp, till exempel ett namn eller märke som innehåller termen ”Dell Technologies”, ”Dell” eller ”Dell EMC”.
   7. Licenstagaren får inte använda logotypen på något sätt, och Dell Inc. och Dell-dotterbolaget beviljar inte licenstagaren några rättigheter förutom vad som uttryckligen anges häri. Dessutom får licenstagaren inte använda några andra logotyper eller varumärken eller någon annan immateriell egendom som tillhör Dell Inc. eller Dell-dotterbolaget. Dell Inc. och Dell-dotterbolaget kan regelbundet granska licenstagaren för att verifiera att logotypen används på rätt sätt och kan under granskningen komma fram till att licenstagaren inte har uppfyllt kraven i detta avtal och ska underrättas om att avtalet inte efterlevs. Licenstagaren ska då omedelbart upphöra med användningen av logotypen tills situationen har åtgärdats.
   8. Licenstagaren erkänner och bekräftar att överträdelser av dessa regler och villkor kan åsamka Dell Inc. och Dell-dotterbolaget irreparabla skador för vilka skadeståndsersättning är otillräcklig. Licenstagaren samtycker till att Dell Inc. och Dell-dotterbolaget är berättigade att hindra licensinnehavaren från att genomföra en sådan överträdelse eller hot om överträdelse. Ingenting i detta avsnitt ska kunna tolkas som att Dell Inc. och Dell-dotterbolaget inte är i sin fulla rätt att genom rättsmedel eller rättmätiga krav kräva kompensation för eventuella överträdelser eller hot om överträdelser av dessa regler och villkor.
   9. Licenstagaren samtycker till att varumärken, servicemärken, handels- eller företagsnamn, produkt- och tjänsteidentifikationer, internetdomäner/internetadresser, logotyper, konstverk och andra symboler och enheter som är kopplade till Dell Inc., Dell-dotterbolaget, deras dotterbolag och Dell-produkter och -tjänster (”Dell-märkena”) är och ska förbli Dell Inc.:s egendom. Utan att begränsa det föregående ska licenstagaren inte lämna in några varumärkesansökningar eller försöka registrera ett varumärke som innehåller Dell-märkena, bortsett från vad som anges i avtalet för Dell Technologies-partnerprogrammet. Licenstagaren ska inte heller använda Dell-märkena i sökmotorannonser, vare sig som sökord eller i annonser som visas vid sökmotorer eller i e-postadresser, utan föregående skriftligt medgivande från Dell Inc. Dessutom får licenstagaren inte registrera eller använda något domännamn eller företagsnamn som innehåller eller är förvillande likt något Dell-märke. Licenstagaren ska inte införliva logotypen eller något annat Dell Inc.-varumärke i licenstagarens produktnamn, tjänstenamn, företagsnamn, domännamn eller andra liknande beteckningar. Licenstagarens användning av logotypen gäller endast till förmån för Dell Inc.
   10. Dell Inc. förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler och villkor utan föregående meddelande.