• Warunki korzystania z logo i znaków towarowych dla partnerów Dell Technologies

   Logo Programu partnerskiego Dell Technologies można pobrać z portalu dla partnerów i z witryny Program Tracker.

  • Warunki

   Partnerzy spełniający wymagania Programu partnerskiego Dell Technologies (zwani „Licencjobiorcami”) uzyskają ograniczoną, nieprzenoszalną, niepodlegającą cesji ani podlicencjonowaniu, niewyłączną i odwoływalną licencję na użytkowanie jednego z następujących logo w zależności od poziomu uczestnictwa Partnera (jak opisano poniżej) oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z logo i znaków towarowych dla partnerów Dell Technologies („Warunki korzystania”): „Dell Technologies Partner-Authorized”, „Dell Technologies Partner-Gold”, „Dell Technologies Partner-Platinum”, „Dell Technologies Partner-Titanium”, „Dell Technologies Partner-Titanium Black”, „Dell Technologies Authorized Distributor” lub „Dell Technologies Authorized Systems Integrator” (w zależności od uprawnień, zwanych dalej „Logo”).

    

   Autoryzowani partnerzy:

   Zgodnie z niniejszymi warunkami Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Authorized, może używać Logo „Dell Technologies Partner-Authorized” na swoim papierze firmowym (w tym w stopkach wiadomości e-mail), w swojej witrynie internetowej, a także w ramach działań reklamowych i marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Dell. Ponadto, zgodnie z określonymi niżej warunkami, jeśli Licencjobiorca uczestniczący w Programie partnerskim Dell Technologies otrzyma w jego ramach materiały reklamowe i marketingowe zawierające logo „Dell”, „Dell EMC”, „Dell Technologies” lub jakiekolwiek inne logo Dell Technologies, Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Authorized, może używać Logo w połączeniu z takimi materiałami, aby reklamować i promować produkty i usługi Dell Technologies.

    

   Partnerzy na poziomie Gold:

   Zgodnie z niniejszymi warunkami Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Gold, może używać Logo „Dell Technologies Partner-Gold” na swoim papierze firmowym (w tym w stopkach wiadomości e-mail), w swojej witrynie internetowej, a także w działaniach reklamowych i marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Dell. Ponadto, zgodnie z określonymi niżej warunkami, jeśli Licencjobiorca uczestniczący w Programie partnerskim Dell Technologies otrzyma w jego ramach materiały reklamowe i marketingowe zawierające logo „Dell”, „Dell EMC”, „Dell Technologies” lub jakiekolwiek inne logo Dell Technologies, Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Gold, może używać Logo w połączeniu z takimi materiałami, aby reklamować i promować produkty i usługi Dell Technologies.

    

   Partnerzy na poziomie Platinum:

   Zgodnie z niniejszymi warunkami Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Platinum, może używać Logo „Dell Technologies Partner-Platinum” na swoim papierze firmowym (w tym w stopkach wiadomości e-mail), w swojej witrynie internetowej, a także w działaniach reklamowych i marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Dell. Ponadto, zgodnie z określonymi niżej warunkami, jeśli Licencjobiorca uczestniczący w Programie partnerskim Dell Technologies otrzyma w jego ramach materiały reklamowe i marketingowe zawierające logo „Dell”, „Dell EMC”, „Dell Technologies” lub jakiekolwiek inne logo Dell Technologies, Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Platinum, może używać Logo w połączeniu z takimi materiałami, aby reklamować i promować produkty i usługi Dell Technologies.

    

   Partnerzy na poziomie Titanium:

   Zgodnie z niniejszymi warunkami Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Titanium, może używać Logo „Dell Technologies Partner-Titanium” na swoim papierze firmowym (w tym w stopkach wiadomości e-mail), w swojej witrynie internetowej, a także w działaniach reklamowych i marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Dell. Ponadto, zgodnie z określonymi niżej warunkami, jeśli Licencjobiorca uczestniczący w Programie partnerskim Dell Technologies otrzyma w jego ramach materiały reklamowe i marketingowe zawierające logo „Dell”, „Dell EMC”, „Dell Technologies” lub jakiekolwiek inne logo Dell Technologies, Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Titanium, może używać Logo w połączeniu z takimi materiałami, aby reklamować i promować produkty i usługi Dell Technologies.

    

   Partnerzy na poziomie Titanium Black:

   Zgodnie z niniejszymi warunkami Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Titanium Black, może używać Logo „Dell Technologies Partner-Titanium Black” na swoim papierze firmowym (w tym w stopkach wiadomości e-mail), w swojej witrynie internetowej, a także w działaniach reklamowych i marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Dell. Ponadto, zgodnie z określonymi niżej warunkami, jeśli Licencjobiorca uczestniczący w Programie partnerskim Dell Technologies otrzyma w jego ramach materiały reklamowe i marketingowe zawierające logo „Dell”, „Dell EMC”, „Dell Technologies” lub jakiekolwiek inne logo Dell Technologies, Licencjobiorca, który jest partnerem na poziomie Titanium Black, może używać Logo w połączeniu z takimi materiałami, aby reklamować i promować produkty i usługi Dell Technologies.

    

   Autoryzowani dystrybutorzy:

   Zgodnie z niniejszymi warunkami Licencjobiorca, który jest Dystrybutorem, może używać Logo „Dell Technologies Authorized Distributor” na swoim papierze firmowym (w tym w stopkach wiadomości e-mail), w swojej witrynie internetowej, a także w działaniach reklamowych i marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Dell. Ponadto, zgodnie z określonymi niżej warunkami, jeśli Licencjobiorca uczestniczący w Programie partnerskim Dell Technologies otrzyma w jego ramach materiały reklamowe i marketingowe zawierające logo „Dell”, „Dell EMC”, „Dell Technologies” lub jakiekolwiek inne logo Dell Technologies, Licencjobiorca, który jest Dystrybutorem, może używać Logo w połączeniu z takimi materiałami, aby reklamować i promować produkty i usługi Dell Technologies.

    

   Autoryzowani integratorzy systemów:

   Zgodnie z niniejszymi warunkami Licencjobiorca, który jest Integratorem systemów, może używać Logo „Dell Technologies Authorized Systems Integrator” na swoim papierze firmowym (w tym w stopkach wiadomości e-mail), w swojej witrynie internetowej, a także w działaniach reklamowych i marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Dell. Ponadto, zgodnie z określonymi niżej warunkami, jeśli Licencjobiorca uczestniczący w Programie partnerskim Dell Technologies otrzyma w jego ramach materiały reklamowe i marketingowe zawierające logo „Dell”, „Dell EMC”, „Dell Technologies” lub jakiekolwiek inne logo Dell Technologies, Licencjobiorca, który jest Integratorem systemów, może używać Logo w połączeniu z takimi materiałami, aby reklamować i promować produkty i usługi Dell Technologies.

    

   Pobieranie i używanie Logo podlega następującym warunkom:

   1. Licencjobiorca nie może używać Logo ani żadnego innego logo programu Dell Technologies Partner Program uzyskanego z innego źródła niż program Dell Technologies Partner Program ani nie może zmieniać bądź modyfikować Logo w żaden sposób. Licencjobiorca może używać logo wyłącznie w sposób ściśle zgodny ze standardami i wymaganiami zawartymi w przewodniku korzystania z marki dla partnerów firmy Dell Technologies. Zespół ds. Programu partnerskiego Dell Technologies zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania tych standardów i wskazówek.
   2. Licencjobiorca nie będzie używać Logo do żadnych działań (a) niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, (b)dyskredytujących (wedle opinii firmy Dell Inc.) produkty lub usługi Dell Technologies, (c) żadnych działań, które wedle firmy Dell mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć reputację Logo lub jakikolwiek inny znak towarowy firmy Dell ani (d) działań naruszających własność intelektualną bądź inne prawa dowolnej osoby fizycznej lub prawnej.
   3. Licencjobiorca nie będzie używać Logo w żaden sposób, który może wywołać wrażenie, że Licencjobiorca jest wspólnikiem w spółce, podmiotem stowarzyszonym lub franczyzobiorcą firmy Dell Inc. lub jakiegokolwiek „Podmiotu Stowarzyszonego Dell” (czyli dowolnej spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od firmy Dell Inc.) albo że jest w jakikolwiek inny sposób związany z firmą Dell Inc. lub Podmiotem Stowarzyszonym Dell. Licencjobiorca będzie w sposób jasny i wyraźny umieszczać swoje dane identyfikacyjne w ofertach, reklamach, materiałach marketingowych i promocyjnych oraz papierze firmowym (także w stopkach wiadomości e-mail) i w swojej witrynie internetowej.
   4. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Logo wyłącznie w związku ze swoją działalnością biznesową oraz w celu reklamowania i promowania produktów i usług Dell Technologies. Licencjobiorca nie będzie używać ani umieszczać Logo w swoich fakturach, rachunkach ani notach wysyłkowych.
   5. Licencjobiorca potwierdza, że firma Dell Inc. jest właścicielem wszelkich praw do Logo oraz zobowiązuje się nie podważać praw firmy Dell Inc. w okresie obowiązywania licencji ani po jego zakończeniu. Jeśli w dowolnym momencie Licencjobiorca uzyska jakiekolwiek prawa, zarejestruje znak towarowy lub dokona zgłoszenia znaku towarowego w odniesieniu do Logo lub dowolnych innych znaków towarowych lub nazw domen firmy Dell Inc. z mocy prawa lub w inny sposób, Licencjobiorca niezwłocznie i nieodpłatnie przeniesie takie prawa, znaki towarowe lub zgłoszenia wraz ze wszelką związaną z nimi renomą na firmę Dell Inc. Licencjobiorca zwalnia firmę Dell Inc. oraz Podmiot Stowarzyszony Dell z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów lub żądań związanych z działalnością biznesową Licencjobiorcy lub korzystaniem z Logo w ramach tej działalności bądź poza nią.
   6. Firma Dell Inc. oraz Podmiot stowarzyszony Dell mogą niezwłocznie zawiesić lub odebrać prawo Licencjobiorcy do korzystania z Logo w związku z naruszeniem przez niego któregokolwiek z niniejszych warunków, warunków regulujących uczestnictwo Licencjobiorcy w Programie partnerskim Dell Technologies lub warunków sprzedaży produktów lub usług Dell Technologies bądź z innych powodów, które według firmy Dell Inc. lub Podmiotu stowarzyszonego Dell uzasadniają takie działania. Po takim zawieszeniu lub odebraniu praw Licencjobiorca powinien niezwłocznie zaprzestać używania Logo lub dowolnego podobnego oznaczenia, nazwy lub logo, w tym między innymi nazw lub oznaczeń zawierających określenie „Dell Technologies”, „Dell” lub „Dell EMC”.
   7. Licencjobiorca nie może używać Logo w żaden sposób nieopisany wyraźnie w niniejszych warunkach, a firma Dell Inc. i Podmiot Stowarzyszony Dell nie udzielają Licencjobiorcy żadnych praw z wyjątkiem praw jasno określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto Licencjobiorca nie może używać żadnych innych logo, znaków towarowych ani elementów stanowiących własność intelektualną firmy Dell Inc. lub Podmiotu Stowarzyszonego Dell. Firma Dell Inc. i Podmiot Stowarzyszony Dell mogą okresowo kontrolować Licencjobiorcę w celu sprawdzenia, czy Licencjobiorca przestrzega warunków korzystania z logo, a jeśli w trakcie kontroli uznają, że Licencjobiorca nie spełnia wymagań niniejszej umowy, Licencjobiorca zostanie powiadomiony o wykrytej niezgodności, po czym natychmiast zaprzestanie używania logo do czasu rozwiązania problemu.
   8. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że naruszenie niniejszych warunków wyrządzi firmie Dell Inc. oraz Podmiotowi Stowarzyszonemu Dell nieodwracalną szkodę, za którą odszkodowanie pieniężne będzie niewystarczające. Licencjobiorca potwierdza, że firma Dell Inc. i Podmiot Stowarzyszony Dell mają prawo wystąpić do sądu o nakaz lub zakaz dotyczący zabezpieczenia roszczeń, by powstrzymać Licencjobiorcę przed dokonaniem takiego naruszenia lub w przypadku wystąpienia ryzyka takiego naruszenia. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie powinno być interpretowane jako uniemożliwiające firmie Dell Inc. i Podmiotowi Stowarzyszonemu Dell zastosowanie dowolnych środków prawnych przewidzianych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności w związku z wszelkimi naruszeniami lub ryzykiem naruszenia niniejszych warunków.
   9. Licencjobiorca potwierdza, że znaki towarowe, oznaczenia usług, nazwy handlowe lub nazwy firm, identyfikatory produktów i usług, domeny, adresy internetowe, logo, szata graficzna oraz inne symbole i oznaczenia związane z firmą Dell Inc., Podmiotem stowarzyszonym Dell i ich Podmiotami stowarzyszonymi oraz z produktami i usługami Dell Technologies („Oznaczenia firmy Dell”) pozostają własnością firmy Dell Inc. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień Licencjobiorca nie dokona żadnych zgłoszeń znaków towarowych, nie będzie podejmować prób rejestracji znaków towarowych zawierających Oznaczenia firmy Dell ani, z wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie Programu partnerskiego Dell Technologies, nie będzie używać Oznaczeń firmy Dell w związku z działaniami reklamowymi w wyszukiwarkach internetowych, w tym w słowach kluczowych, reklamach wyświetlanych w wyszukiwarkach internetowych ani w adresach e-mail, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Dell Inc. Ponadto Licencjobiorca nie może rejestrować ani używać żadnych nazw domen ani nazw handlowych zawierających Oznaczenia firmy Dell lub oznaczenia myląco do nich podobne. Licencjobiorca nie będzie umieszczać Logo ani żadnych innych znaków towarowych firmy Dell Inc. w nazwach swoich produktów, usług, firm i domen ani w innych podobnych elementach identyfikacyjnych. Korzystanie przez partnera z Logo powinno odbywać się wyłącznie w sposób przynoszący korzyści firmie Dell Inc.
   10. Firma Dell Inc. zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.