• Podmínky používání loga a ochranné známky společnosti Dell Technologies

   Loga pro partnerský program Dell Technologies jsou k dispozici ke stažení na portálu pro partnery a v přehledu Program Tracker.

  • Smluvní podmínky

   Partnerům v dobrém postavení v rámci partnerského programu Dell Technologies („držitelé licence“) bude udělena omezená, nepřenosná, nepřiřaditelná, nepřevoditelná, nevýhradní a odvolatelná licence k používání jednoho z následujících log, podle úrovně nebo statusu partnera (jak je popsáno níže) a v souladu s těmito podmínkami používání loga a ochranné známky pro partnery společnosti Dell Technologies („podmínky použití“): „Dell Technologies Partner-Authorized“, „Dell Technologies Partner-Gold“, „Dell Technologies Partner-Platinum“, „Dell Technologies Partner-Titanium“, „Dell Technologies Partner-Titanium Black“, „Dell Technologies Authorized Distributor“ nebo „Dell Technologies Authorized System Integrator“ (dle konkrétní situace, označované jako „logo“).

    

   Autorizovaní partneři:

   V souladu se smluvními podmínkami stanovenými v tomto dokumentu může nabyvatel licence, který je autorizovaným partnerem, na svých kancelářských potřebách (včetně e-mailového podpisu) a svých webových stránkách používat logo „Dell Technologies Partner-Authorized“ a může takové logo rovněž používat v souvislosti s reklamou a marketingem produktů a služeb společnosti Dell. Jestliže jsou za dodržení níže uvedených smluvních podmínek nabyvateli licence v rámci partnerského programu Dell Technologies navíc poskytovány reklamní a marketingové materiály a tyto materiály obsahují logo „Dell“, „Dell EMC“, „Dell Technologies“ nebo libovolné logo Dell Technologies, pak nabyvatel licence, který je autorizovaným partnerem, může logo u takových materiálů používat k propagaci a prodeji produktů a služeb společnosti Dell.

    

   Partneři úrovně Gold:

   V souladu se smluvními podmínkami stanovenými v tomto dokumentu může nabyvatel licence, který je partnerem typu Gold, na svých kancelářských potřebách (včetně e-mailového podpisu) a svých webových stránkách používat logo „Dell Technologies Partner-Gold“ a může takové logo rovněž používat v souvislosti s reklamou a marketingem produktů a služeb společnosti Dell. Jestliže jsou za dodržení níže uvedených smluvních podmínek nabyvateli licence v rámci partnerského programu Dell Technologies navíc poskytovány reklamní a marketingové materiály a tyto materiály obsahují logo „Dell“, „Dell EMC“, „Dell Technologies“ nebo libovolné logo Dell Technologies, pak nabyvatel licence, který je partnerem typu Gold, může logo u takových materiálů používat k propagaci a prodeji produktů a služeb společnosti Dell.

    

   Partneři úrovně Platinum:

   V souladu se smluvními podmínkami stanovenými v tomto dokumentu může nabyvatel licence, který je partnerem typu Platinum, na svých kancelářských potřebách (včetně e-mailového podpisu) a svých webových stránkách používat logo „Dell Technologies Partner-Platinum“ a může takové logo rovněž používat v souvislosti s reklamou a marketingem produktů a služeb společnosti Dell. Jestliže jsou za dodržení níže uvedených smluvních podmínek nabyvateli licence v rámci partnerského programu Dell Technologies navíc poskytovány reklamní a marketingové materiály a tyto materiály obsahují logo „Dell“, „Dell EMC“, „Dell Technologies“ nebo libovolné logo Dell Technologies, pak nabyvatel licence, který je partnerem typu Platinum, může logo u takových materiálů používat k propagaci a prodeji produktů a služeb společnosti Dell.

    

   Partneři úrovně Titanium:

   V souladu se smluvními podmínkami stanovenými v tomto dokumentu může nabyvatel licence, který je partnerem typu Titanium, na svých kancelářských potřebách (včetně e-mailového podpisu) a svých webových stránkách používat logo „Dell Technologies Partner-Titanium“ a může takové logo rovněž používat v souvislosti s reklamou a marketingem produktů a služeb společnosti Dell. Jestliže jsou za dodržení níže uvedených smluvních podmínek nabyvateli licence v rámci partnerského programu Dell Technologies navíc poskytovány reklamní a marketingové materiály a tyto materiály obsahují logo „Dell“, „Dell EMC“, „Dell Technologies“ nebo libovolné logo Dell Technologies, pak nabyvatel licence, který je partnerem typu Titanium, může logo u takových materiálů používat k propagaci a prodeji produktů a služeb společnosti Dell.

    

   Partneři úrovně Titanium Black:

   V souladu se smluvními podmínkami stanovenými v tomto dokumentu může nabyvatel licence, který je partnerem typu Titanium Black, na svých kancelářských potřebách (včetně e-mailového podpisu) a svých webových stránkách používat logo „Dell Technologies Partner-Titanium Black“ a může takové logo rovněž používat v souvislosti s reklamou a marketingem produktů a služeb společnosti Dell. Jestliže jsou za dodržení níže uvedených smluvních podmínek nabyvateli licence v rámci partnerského programu Dell Technologies navíc poskytovány reklamní a marketingové materiály a tyto materiály obsahují logo „Dell“, „Dell EMC“, „Dell Technologies“ nebo libovolné logo Dell Technologies, pak nabyvatel licence, který je partnerem typu Titanium Black, může logo u takových materiálů používat k propagaci a prodeji produktů a služeb společnosti Dell.

    

   Autorizovaní distributoři:

   V souladu se smluvními podmínkami stanovenými v tomto dokumentu může nabyvatel licence, který je distributorem, na svých kancelářských potřebách (včetně e-mailového podpisu) a svých webových stránkách používat logo „Dell Technologies Authorized Distributor“ a může takové logo rovněž používat v souvislosti s reklamou a marketingem produktů a služeb společnosti Dell. Jestliže jsou za dodržení níže uvedených smluvních podmínek nabyvateli licence v rámci partnerského programu Dell Technologies navíc poskytovány reklamní a marketingové materiály a tyto materiály obsahují logo „Dell“, „Dell EMC“, „Dell Technologies“ nebo libovolné logo Dell Technologies, pak nabyvatel licence, který je distributorem, může logo u takových materiálů používat k propagaci a prodeji produktů a služeb společnosti Dell.

    

   Autorizovaní systémoví integrátoři:

   V souladu se smluvními podmínkami stanovenými v tomto dokumentu může nabyvatel licence, který je autorizovaným systémovým integrátorem, na svých kancelářských potřebách (včetně e-mailového podpisu) a svých webových stránkách používat logo „Dell Technologies Systems Integrator“ a může takové logo rovněž používat v souvislosti s reklamou a marketingem produktů a služeb společnosti Dell. Jestliže jsou za dodržení níže uvedených smluvních podmínek nabyvateli licence v rámci partnerského programu Dell Technologies navíc poskytovány reklamní a marketingové materiály a tyto materiály obsahují logo „Dell“, „Dell EMC“, „Dell Technologies“ nebo libovolné logo Dell Technologies, pak nabyvatel licence, který je systémovým integrátorem, může logo u takových materiálů používat k propagaci a prodeji produktů a služeb společnosti Dell.

    

   Při stahování a používání loga je nutné dodržovat následující podmínky:

   1. Nabyvatel licence nesmí používat logo ani jiná loga partnerského programu Dell Technologies získaná z jakéhokoli jiného zdroje, než je partnerský program společnosti Dell Technologies, a nesmí toto logo žádným způsobem upravovat ani měnit. Nabyvatel licence smí logo používat výlučně v souladu se standardy a požadavky uvedenými v příručce pro partnery společnosti Dell Technologies ohledně značky. Tým partnerského programu Dell Technologies si vyhrazuje právo tyto standardy a požadavky příležitostně upravovat.
   2. Nabyvatel licence nesmí logo používat v souvislosti s jakoukoli činností, (a) která je nezákonná, hanlivá, pomlouvačná nebo obscénní, (b) která znevažuje produkty nebo služby společnosti Dell (dle výhradního uvážení společností Dell Inc.), (c) která dle výhradního uvážení společnosti Dell pravděpodobně znevažuje logo nebo jakoukoli jinou ochrannou známku ve vlastnictví společnosti Dell nebo (d) která jakýmkoli způsobem porušuje duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli fyzické nebo právnické osoby.
   3. Nabyvatel licence nesmí logo používat žádným způsobem, který by mohl vyvolat dojem, že je nabyvatel licence zákonným partnerem, pobočkou nebo obchodním partnerem společností Dell Inc. či pobočkou společnosti Dell (tj. přímý nebo nepřímý podřízený společnosti Dell Inc.) nebo je s nimi jiným způsobem spojen. Nabyvatel licence se bude ve svých nabídkách, reklamních, marketingových a propagačních materiálech a na svých kancelářských potřebách (včetně e-mailového podpisu) a na svých internetových stránkách prezentovat jasně a zřetelně.
   4. Nabyvatel licence souhlasí s tím, že bude logo používat pouze v souvislosti se svým podnikáním a pouze k reklamě a propagaci produktů a služeb společnosti Dell. Nabyvatel licence nesmí logo používat nebo zobrazovat na svých fakturách, účtenkách nebo přepravních příkazech.
   5. Nabyvatel licence bere na vědomí, že společnost Dell Inc. vlastní všechna práva k tomuto logu a souhlasí s tím, že nebude zpochybňovat platnost práv společnosti Dell Inc., jak během doby platnosti licence, tak ani po jejím uplynutí. Jestliže nabyvatel licence ze zákona nebo jiným způsobem kdykoli získá jakákoli práva na logo, registraci jeho ochranných známek či jeho použití anebo jakýkoli ochranných známek nebo názvů domén společnosti Dell Inc., postoupí nabyvatel licence ihned tato práva, registraci nebo použití společnosti Dell Inc. spolu s veškerým nehmotným kapitálem, a to bez nároku na náhradu od společnosti Dell Inc. Nabyvatel licence odškodní a bude společnosti Dell Inc. a pobočky Dell hájit proti veškerým nárokům, žalobám nebo požadavkům souvisejícím s jeho obchodní činností nebo používáním loga v souvislosti s touto či jinou činností.
   6. Společnost Dell Inc. a pobočka Dell mohou nabyvateli licence okamžitě pozastavit nebo odejmout právo používat logo z důvodu porušení kterékoli z těchto smluvních podmínek, které musí nabyvatel licence při účasti na partnerském programu Dell Technologies nebo poskytování produktů či služeb společnosti Dell dodržovat, nebo právo pozastaví nebo odejmou z jakéhokoli jiného důvodu, jejž společnost Dell Inc. nebo pobočka Dell uzná za vhodný. Po takovém pozastavení nebo odejmutí práv musí nabyvatel licence okamžitě přestat používat logo či jakoukoli podobnou značku, název nebo logo, případně jakýkoli název nebo značku obsahující výraz „Dell Technologies“, „Dell“ či „Dell EMC“.
   7. Nabyvatel licence nesmí logo nijak používat a společnost Dell Inc. a pobočka Dell nabyvateli licence neuděluje žádná jiná práva než ta, která jsou výslovně uvedena v tomto dokumentu. Nabyvatel licence navíc nesmí používat žádné jiné logo, ochrannou známku nebo duševní vlastnictví společnosti Dell Inc. či pobočky Dell. Společnost Dell Inc. a pobočka Dell mohou u nabyvatele licence pravidelně provádět audit, aby ověřily dodržování podmínek používání loga, a jestliže se během auditu zjistí, že nabyvatel licence nedodržel požadavky této smlouvy, bude nabyvatel licence o této skutečnosti informován a bude vyzván, aby okamžitě přestal logo používat, dokud nedojde k nápravě situace.
   8. Nabyvatel licence bere na vědomí a uznává, že svým porušením těchto všeobecných podmínek může společnosti Dell Inc. a pobočce Dell způsobit nevratnou škodu, kterou není možné finančně vykompenzovat. Nabyvatel licence souhlasí s tím, že společnost Dell Inc. a pobočka Dell mohou podat návrh na vydání předběžného soudního opatření, aby se nabyvateli licence v takovémto porušování nebo hrozícím porušování zabránilo. Žádná ustanovení této části nesmí být vykládána způsobem, který by společnosti Dell Inc. a pobočce Dell bránil v usilování o zákonné opravné prostředky nebo napravení jakéhokoli porušování nebo hrozícího porušování těchto všeobecných podmínek.
   9. Nabyvatel licence souhlasí s tím, že ochranné známky, značky služeb, obchodní nebo firemní názvy, identifikace produktů a služeb, internetové domény / internetové adresy, loga, umělecká díla a další symboly a zařízení související se společností Dell Inc., pobočkami Dell, jejich pobočkami a produkty a službami společnosti Dell (dále jen „značky Dell“) jsou a zůstanou majetkem společnosti Dell Inc. Nabyvatel licence nebude bez předchozího písemného svolení společnosti Dell Inc. a bez ohledu na výše uvedené podávat žádné žádosti o registraci ani se nebude pokoušet registrovat ochrannou známku obsahující značky Dell, s výjimkou situací stanovených ve smlouvě o partnerském programu společnosti Dell Technologies, a nebude značky Dell používat v placených reklamách u vyhledávačů, ať už jako klíčové slovo, reklamu zobrazenou při vyhledávání nebo v e-mailových adresách. Nabyvatel licence navíc nesmí registrovat ani používat žádný název domény nebo obchodní název, který obsahuje nebo je zavádějícím způsobem podobný značkám Dell. Nabyvatel licence nesmí logo ani žádnou jinou ochrannou známku společnosti Dell Inc. začlenit do názvů produktů, služeb, společností, domén nebo jiných podobných označení nabyvatele licence. Výhody plynoucí z používání loga nabyvatelem licence jdou výlučně na vrub společnosti Dell Inc.
   10. Společnost Dell Inc. si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění změnit.