Valmistaudu työn tulevaisuuteen ottamalla mallia parhaimmista

Työn tulevaisuuden huomioiminen on strategisesti välttämätöntä

IDC:n tutkimuksen*) mukaan vain 29 % eurooppalaisista organisaatioista on onnistunut laatimaan työn tulevaisuusstrategian, ja vain muutama niistä on toteuttanut sen. Mitä onnistuneesti rakennettu tulevaisuusorientoitunut organisaatio (Future of Work Determined Organizations) pitää sisällään?

Yritysten on kuljettava muutoksen eturintamassa ja vain ketterät, innovatiiviset ja uraauurtavat yritykset selviytyvät yhä kovenevassa kilpailussa. Tekoäly, IoT, AR ja VR sekä muut kehittyneet teknologiat muuttavat liiketoimintaa ja tapaamme vastata asiakkaiden tarpeisiin. Ne ovat keskeisessä roolissa johtavien yritysten digitaalisissa strategioissa eri puolilla maailmaa.

IDC:n tutkimukset osoittavat kuitenkin, että moni yritys ei onnistu digistrategioidensa toteuttamisessa, koska ne eivät rakenna muutokseen rohkaisevaa kulttuuria. Monet ovat ottaneet käyttöön yksittäisiä elementtejä, mutta vain muutama on omaksunut kokonaisvaltaisen, integroidun lähestymistavan.

Tulevaisuuden työkulttuuri: ketterä ja kokemuskeskeinen organisaatio

Tulevaisuusorientoituneet organisaatiot kehittävät dynaamisempia, joustavampia organisaatiorakenteita, jotka sopivat muuttuviin ja epävarmoihin tilanteisiin. Tällainen muuttuva ympäristö rakentuu projektipohjaisten tiimien varaan, ja siinä keskitytään ratkaisujen nopeaan tuottamiseen jatkuvan kehityksen kautta. Tiimejä ei muodosteta enää tehtävänimikkeiden tai roolien perusteella vaan sen mukaan, mitä annettavaa tiimin jäsenillä on projektiin.

Myös työntekijöiden suorituskykyä mitataan näissä organisaatioissa hyvin erilaisella tavalla. Vaikka tuottavuus on yhä tärkein mittari, yli 50 % tulevaisuusorientoituneista organisaatioista on siirtymässä KPI-mittareiden käytöstä toiminnan mittaamiseen eli KBI-mittareiden (Key Behavioral Indicator) käyttöön.

Monet liikemaailman johtavat toimijat uskovat ajatukseen, joka korostaa työntekijäkokemuksen strategista merkitystä tulevaisuuden työelämässä. Vaikka digitaalisien ratkaisujen käyttökokemus on etusijalla, tulevaisuusorientoituneet organisaatiot lähestyvät työntekijäkokemusta integroidusta ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Ne pyrkivät myös saamaan kilpailuetua panostamalla työnantajabrändiinsä ja maineeseensa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta parhaat osaajat saadaan houkuteltua ja sitoutettua yritykseen.

Tulevaisuuden työtila: älykäs ja turvallinen yritys ilman rajoja

Työtilaa ei enää käsitetä staattiseksi ympäristöksi eikä työn tekemistä ole rajoitettu tiettyihin vuorokaudenaikoihin. Työtilan on sovelluttava erilaisiin työskentelytapoihin, ja

työntekijät muuttavat minkä tahansa ympäristön työtilakseen yhdistämällä fyysisiä, digitaalisia ja immersiivisiä teknologioita riippumatta siitä, missä he työskentelevät.

55 % tulevaisuusorientoituneista organisaatioista investoi fyysisten työtilojen uudelleensuunnitteluun. Niiden toimistorakennuksissa käytetään älykkäitä ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmiä, uusiutuvia energianlähteitä ja älykästä hot desking -mallia. Lisäksi kokoushuoneet on varusteltu moderneilla neuvottelujärjestelmillä. Älykkään ja hyvillä yhteyksillä varustetun fyysisen työtilan luominen onkin yksi tulevaisuusorientoituneiden yritysten tärkeimmistä tulevaisuuden tavoitteista.

Myös etätyöskentely vaikuttaa työtiloihin, mutta siitä ei ole tullut yhtä suosittua kuin alun perin on ajateltu. Lähes 40 % tulevaisuusorientoituneista organisaatioista mahdollistaa (pysyvän) etätyöskentelyn, mutta se on harvinaisempaa kuin muut joustavat työskentelytavat, kuten joustavat työajat (57 %) ja toimenkuvat (51 %).

Turvallinen yritys ilman rajoja

Tulevaisuusorientoituneet organisaatiot toimivat ilman rajoja ja kommunikoivat eri puolella maailmaa sijaitsevien asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien kanssa kellon ympäri. Ne taas harjoittavat liiketoimintaa yrityksen palomuurin ulkopuolella ja tarvitsevat käyttöönsä globaalin joukon vakituisia, määräaikaisia sekä keikkatyöntekijöitä.

Organisaatioiden tietohallinto- ja tietoturvajohtajat ovatkin huolissaan turvallisuusjärjestelmien riittävyydestä. Rajattomassa organisaatiossa verkon reunalta tuleva liikenne saattaa päätyä useisiin pilvipalveluympäristöihin ja ulkoisten kumppaneiden verkkoihin. Tällainen hajautettu arkkitehtuuri vaarantaa turvallisuuden ja lisää tietoturvaloukkausten riskiä.

Siksi ei olekaan yllättävää, että digiturvallisuus on tulevaisuusorientoituneiden organisaatioiden tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Ne investoivat vahvasti identiteetin hallintaan, mobiiliturvallisuuteen ja muihin nykyaikaisiin tietovuotoja ehkäiseviin DLP-teknologioihin.

Tulevaisuuden työvoima: ihmisen ja koneen yhteistoimintaa

Tulevaisuusorientoituneet organisaatiot käyttävät useita älykkäitä teknologioita sekä työn automatisointiin että osaamisen parantamiseen, mutta ne myös painottavat vahvasti niiden kulttuurista hyväksymistä ja muutoksenhallintaa.

Älykäs asiakaspalvelu, kuten chatbotien käyttö, voi vähentää puhelinkeskusten odotusaikoja ja auttaa työntekijöitä organisoimaan työnsä järkevämmin, jotta he pystyvät keskittymään asiakkaiden henkilökohtaiseen neuvontaan vaikeammissa asioissa. Tekoälyä käyttävät myynnin automatisointisovellukset taas voivat ottaa tilauksia vastaan ja toimittaa liiketoimintaa koskevaa tietoa myyntipäälliköille päätöksenteon tueksi. Lisäksi esim. tehdastyöntekijät voivat laajentaa osaamistaan ja tehdä nopeampia päätöksiä datan analysoinnin ja älykkäiden välineiden ansiosta.

55 % tulevaisuusorientoituneista organisaatioista panostaa työntekijöiden koulutukseen, jotta osaaminen vastaisi heidän muuttuvien tehtäviensä digitaalisia osaamisvaatimuksia. Yksi kolmesta organisaatiosta uskoo, että yli 25 % sen työntekijöistä hyödyntää tekoälyä aktiivisesti päivittäisissä työtehtävissään seuraavan kolmen vuoden aikana. Niissä uskotaan, että teknologiat voivat jopa luoda uusia työtehtäviä, kuten koneiden opetus- ja huoltotehtäviä. Vain 22 % uskoo niiden johtavan työpaikkojen häviämiseen.

Digitaalinen työtila on tulevaisuuden työelämän perusta

Digitaalisen työtilan ansiosta työntekijät voivat käyttää tehtävissään tarvittavia sovelluksia ja välineitä turvallisesti, nopeasti ja helposti paikasta ja laitteesta riippumatta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää työntekijäkokemuksen ja kokonaistuottavuuden kannalta.

Integroitua digitaalista työtilaa ei kuitenkaan ole helppo toteuttaa. Monilla organisaatioilla on käytössään joukko erilaisia yksittäisiin asioihin keskittyviä ratkaisuja, jotka ovat erillään toisistaan eivätkä pysty siten tarjoamaan saumatonta käyttökokemusta.

Tulevaisuusorientoituneet organisaatiot ovat sen sijaan ottaneet käyttöön integroidut digitaaliset työtilat, jotka tarjoavat seuraavat ominaisuudet:

  • Tuki kaikille sovelluksille (mm. mobiili ja legacy-järjestelmät) millä tahansa laitteella
  • Nykyaikainen pilvipohjainen laitehallinta, joka on helposti skaalattavissa kasvavien tarpeiden mukaan
  • Datan analysointi, jonka avulla voidaan optimoida loppukäyttäjien käyttökokemus ja turvallisuus seuraamalla sovellusten käyttöä eri laitteissa
  • Älykäs automatisointi, joka sujuvoittaa muun muassa laitteiden liittämistä sekä turvallisuuspäivitysten tekemistä
  • Yksilöllinen ratkaisu, joka alkaa ensimmäisenä työpäivänä laitteen liittämisestä ja kestää siihen saakka, kun työntekijä lähtee yrityksestä

Enemmistö tulevaisuusorientoituneista organisaatioista ei osta IT-ratkaisuja itselleen vaan käyttää niitä palveluina: ohjelmistoja 78 % , infrastruktuureja 70 % ja laitteita 64 % organisaatioista. Myös PCaaS on saanut suosiota, kun palvelu on integroitu selkeään ja turvalliseen koko organisaation kattavaan digitaaliseen työtilaan.

Digitaalinen työtila on keskeinen ratkaisu tulevaisuusorientoituneiden organisaatioiden tulevaisuusstrategioissa. Kun sellainen on otettu käyttöön, organisaatio voi tehdä työtiloja, työskentelykulttuuria ja henkilöstöä koskevia muutoksia ja parantaa näin esimerkiksi ketteryyttään ja työntekijäkokemusta.  Ilman sitä organisaation tulevaisuusstrategia olisi kestämätön ja jäisi lyhytaikaiseksi.

Työn tulevaisuusstrategia on onnistuneen digitaalisen muutosstrategian kulmakivi

Työn tulevaisuusstrategian toteuttaminen ei ole helppoa, mutta sen huomiotta jättäminen ei ole vaihtoehto.  Sellaiset yritykset, joissa ajatellaan, ettei työn tulevaisuus kosketa niitä, ovat vaarassa jäädä penseiden vastustajien leiriin. IDC:n tutkimusten mukaan tällainen vastustava asenne on pitkällä aikajänteellä kestämätön mille tahansa organisaatiolle koosta ja alasta riippumatta.

Lue myös: IDC:n neuvot: Näin teet organisaatiostasi tulevaisuusorientoituneen

*) IDC IDC’s European Future of Work Survey, November 2018 (n = 386) Sponsored by Dell Technologies and VMware

About the Author: Dell Technologies